انگلیسی تجاری برای مذاکرات و مکاتبات تجاری بین المللی در حال راه اندازی می باشد.