دیدن نمونه رایگان آموزه

 (Free Sample of a Phonetic Lesson)

Phonetics

بیان جداگانه هر آوا، بیان نمونه برای هر آوا، تمرین بیان، خود آزمایی گفتاری و نوشتاری