pic


آموزشگاه هایی که پشتیبانی آموزشی محصولات کمک آموزشی ام تی ای ام را به عهده دارند و امکان برگزاری دوره های رفع اشکال و پاسخگویی به مشترک های ام تی ای ام را با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی دارند در اینجا آورده شده اند.


استان تهران - واحد شمال غرب: جناب آقای دکتر بابک آریان پور 

استان اردبیل: سرکار خانم مینا شاه علیزاده - کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی